Ontwerp zonder titel 69

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden voor de website die op deze webpagina zijn geschreven, beheren uw gebruik van onze website, vanedeltapijt.nl toegankelijk via vanedeltapijt.nl.

Deze voorwaarden zijn volledig van toepassing en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, stemde u ermee in alle voorwaarden en bepalingen die hier staan te accepteren. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze algemene voorwaarden van de website. Deze algemene voorwaarden zijn gegenereerd met behulp van de Algemene voorwaarden voorbeeldgenerator.

Minderjarigen of personen onder de 18 jaar mogen deze website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Met uitzondering van de inhoud waarvan u de eigenaar bent, bezitten Van Edel Tapijt en/of haar licentiegevers onder deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website.

U krijgt alleen een beperkte licentie om het materiaal op deze website te bekijken.

Beperkingen

U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

  • het publiceren van websitemateriaal in andere media;
  • het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van websitemateriaal;
  • openbaar uitvoeren en/of tonen van websitemateriaal;
  • het gebruik van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • het gebruik van deze website op een manier die de toegang van gebruikers tot deze website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, of kan op enigerlei wijze schade toebrengen aan de website of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  • betrokken zijn bij datamining, dataverzameling, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;
  • het gebruik van deze website voor reclame of marketing.

Bepaalde delen van deze website zijn niet toegankelijk voor u en Van Edel Tapijt kan de toegang voor u tot delen van deze website te allen tijde naar eigen goeddunken verder beperken. Alle gebruikers-ID’s en wachtwoorden die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u moet de vertrouwelijkheid ook handhaven.

Uw inhoud

In deze algemene voorwaarden voor de website betekent “uw inhoud” alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze website wilt weergeven. Door Uw Inhoud weer te geven, verleent u Van Edel Tapijt een niet-exclusieve, wereldwijd onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden in alle media.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Van Edel Tapijt behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen.

Uw privacy

Lees het privacybeleid.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd “zoals hij is”, met alle fouten, en Van Edel Tapijt geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of de materialen op deze website. Ook mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als advies aan u.

Beperking van aansprakelijkheid

Van Edel Tapijt, noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of deze aansprakelijkheid contractueel is. Van Edel Tapijt, inclusief haar functionarissen, directeuren en werknemers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze website.

Schadeloosstelling

U vrijwaart Van Edel Tapijt hierbij volledig van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden .

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen hierin aan te tasten.

Variatie van voorwaarden

Het is Van Edel Tapijt toegestaan om deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien, en door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig herziet.

Opdracht

Het is Van Edel Tapijt toegestaan haar rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder enige kennisgeving toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden. Het is u echter niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Van Edel Tapijt en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat nl, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in nl voor de beslechting van eventuele geschillen.